Loonaanpassingen op 1 september 2020

28.08.2020

  Juli 2020 Augustus 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,76 109,83 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,16 110,20 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,93 107,92  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,92 % Percentage toe te passen op het basisuurloon.
202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(behalve PSC 202.01!)

+1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
216.00.00 Notarisbedienden +0,48 % Minimum- en effectieve wedden.
309.00.00 Beursvennootschappen +0,0371 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum.
310.00.00 Banken +0,04 % Minimum- en effectieve bezoldigingen.
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,92 % Percentage toe te passen op het barema.
327.01.00

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen,

de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven -Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen

--- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen.
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden.
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden.