Loonaanpassingen op 1 januari 2020

05.05.2020

November 2019 December 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,90 109,04 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,00 109,18 +0,18
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,73 106,76

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1,98 %

Effectieve lonen voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt, naast de verhoging van het effectieve uurloon van 1,1% - CAO 13/11/2019

Verhoging mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2019 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage)

102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven, en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
110.00.00 Textielverzorging +0,89 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +0,08 EUR Minimumlonen- CAO 17/09/2019

Niet-geconventioneerde ondernemingen

+1,1 % Effectieve lonen en de ploegenpremies - CAO 17/09/2019
kunststofverwerkende nijverheid - West-Vlaanderen --- Toekenning eenmalige premie
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,76 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid +0,89 % Minimum- en effectieve lonen
    +0,04 EUR Minimumlonen-Sociale programmatie 2019-2020
    +0,04 EUR

Effectieve lonen-voor de ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR toekennen overeenkomstig het sectorakkoord van 2015-2016. Deze premie wordt omgezet in een verhoging van 0,04 EUR en is niet cumuleerbaar met de verhoging van 0,04 EUR van de minimumlonen voorzien in het sectorakkoord van 2019-2020.

    +1,1% Effectieve lonen als er geen ondernemingscao is
  Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij --- Toekenning weekendpremie
  Pluimveeslachterijen --- Toekenning aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +0,8 % Minimum- en effectieve lonen
    +1,1 % Minimum- en effectieve lonen -Sectoraal akkoord 2019-2020
--- Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Nieuwe toeslagen voor de ploegenpremies en de namiddagpremies (CAO 03/12/2019)
121.00.00 Schoonmaak -0,02% Minimum- en effectieve lonen
    +0,1471 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 25/10/2019
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,88855 % Minimum- en effectieve lonen
+0,19714 % Forfaitaire verblijfsvergoeding
140.01.00 Autobussen en autocars -geregeld vervoer --- Toekenning geschenkcheque
140.01.02 Autobussen en autocars - Bijzondere vormen van geregeld vervoer --- Toekenning ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Verhoging van de ARAB-vergoeding
--- Toekenning ecocheques
140.02.00 Taxi's --- Toekenning anciënniteitspremie
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +0,88 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, aanvullende uitkering bij ziekte en

anciënniteitstoeslag.

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend personeel +0,88 %

ARAB-vergoeding, nachtvergoeding, verblijfsvergoedingen.

140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +0,71 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
    --- Toekenning ecocheques
143.00.00 Zeevisserij (categorie 81-82) + 1,1% De forfaitaire daglonen voor de berekening van de RSZ.
144.00.00 Landbouw +0,89 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.00.00 Tuinbouwbedrijf +0,89 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,1% Minimum- en effectieve lonen- CAO 29/01/2020
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
152.02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap +0,89 % Minimum- en effectieve lonen - Sectorakkoord 2019-2020
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +0,8 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +13,8664 EUR Minimumwedden-CAO 17/09/2019
Niet geconventioneerde ondernemingen +1,1 % Effectieve wedden en de ploegenpremies-CAO 17/09/2019
Bedienden kunststofverwerkende nijverheid - West-Vlaanderen --- Toekenning eenmalige premie
216.00.00 Notarisbedienden -0,04 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +0,89% Minimum- en effectieve wedden
    +1,1 % Minimumwedden, als er geen ondernemingscao 1,1% op effectieve wedden
    --- Toekenning ecocheques
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +0,71 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8
302.00.00 Hotelbedrijf +0,889 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
306.00.00 Verzekeringswezen +0,70748 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen +1,1 % Minimumbezoldigingen-CAO 17/10/2019
    +0,0094 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,01 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
    +1,1% Categorieën 1 en 2 van personeel met het statuut "bedienden-werklieden" - Minimum bezoldigingen - CAO 30/09/2019
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,086 EUR Minimum- en effectieve lonen-CAO 18/11/2019
    +14,14 EUR Minimum- en effective wedden-CAO 18/11/2019
    --- Toekenning van ecocheques
315.02.00 Luchtvaarmaatschappijen --- Toekenning  van ecocheques en jaarlijkse premie
317.00.00 Bewakings- en /of toezichtsdiensten --- Toekenning van ecocheques
+1,1 % Minimum- en effective wedden-CAO 05/12/2019
323.00.00 Beheer van gebouwen,  vastgoedmakelaars en dienstboden +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen. Voor de effectieve bezoldigingen moet de verhoging gerealiseerd zijn, tenzij er een ander vergelijkbaar voordeel wordt ingevoerd - CAO 24/09/2019.
+0,80 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,76% Percentage toe te passen op het barema
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Kaderfuncties +19,76 EUR Minimum en effectieve wedden - CAO 18/12/2019
  Productiepersoneel +0,12 EUR Minimum- en effectieve lonen-CAO 18/12/2019
    --- Toekenning eenmalige premie voor de periode tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
330.01.50 Medische huizen ("associations de santé intégrées") die erkend en gesubsidieerd worden door AVIQ --- Toekenning eenmalige premie van 168,30 EUR
331.00.10 Kinderbegeleiders van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang --- Toekenning eenmalige premie van 614,06 EUR
333.00.00 Toeristische attracties +0,8 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 Vrije beroepen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen met een maximum van € 35 - Sectoraal akkoord 2019-2020
--- Toekenning eenmalige premie
+ 1,98 % In ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon ( maximum van 64€)
340.00.00

Orthopedische technologieën-Bedienden

+25 EUR

Minimum- en effectieve wedden

- CAO 08/01/2020

+0,8 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
Arbeiders +0,17 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 08/01/2020
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +0,8 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen