Loonaanpassingen op 1 november 2007

26.06.2008

September 2007 Oktober 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,54 107,10 +0,56
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,71 106,19 +0,48
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,59 105,82

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,82 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten ---  Aanpassing van de verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding 
142.01.00 Terugwinning van metalen +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 26/06/2007
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - Vanaf de 1e dag van de betaalperiode
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +12 EUR (prorata voor deeltijdsen) Minimum- en effectieve wedden.  Geen verhoging als de werkgever geopteerd heeft voor een andere formule dan deze van de bruto weddenverhoging om een koopkrachtverhoging aan zijn bedienden toe te kennen - CAO 10/09/2007
220.00.00     Bedienden uit de voedingsnijverheid (niet-FEVIA leden) --- Harmonisatie van de barema's tot op niveau van de minimumwedden FEVIA - CAO 26/11/2007
(niet FEVIA-leden)  +2 %  Effectieve wedden
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers in dienst getreden vóór 1/05/1988
303.02.00 Verdeling van films +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Vergoeding voor nachtarbeid
303.04.00 Technische filmbedrijvigheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen +0,30332 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,3 % Minimumbezoldigingen
+20 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers die minder dan 20 EUR hoger dan de sectorbarema's worden betaald - CAO 28/06/2007
309.00.00 Beursvennootschappen +0,30331 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+20 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Effectieve bezoldigingen van de werknemers wier loon gelijk is aan de sectorale loonschalen of die minder dan 20 EUR meer dan de sectorale loonschalen worden betaald - CAO 13/11/2007
310.00.00 Banken +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen