Loonaanpassingen op 1 december 2007

29.02.2008

Oktober 2007 November 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 107,10 108,10 +1,00
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,19 106,93 +0,74
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,82 106,13

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen
 109.00.00  Kleding- en confectiebedrijf +0,12 EUR  Minimum- en effectieve lonen - CAO 29/11/2007 
 +0,12 EUR Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven - CAO 29/11/2007 
 +0,12 EUR  Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie - CAO 29/11/2007
115.00.00 Glasbedrijf (behalve 115.03.00) +2 % Minimum- en effectieve lonen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,13 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
127.00.00 Handel in brandstoffen +1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - CAO van 10/09/2007
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1ste maandag van de maand
150.00.00 Gewoon pottengoed in potaarde +2 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve P.C.S. 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen