Loonaanpassingen op 1 juli 2007

05.09.2008

Mei 2007 Juni 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,13 106,12 -0,01
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,34 105,28 -0,06
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,40 105,36

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,09 EUR Minimumlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +0,09 EUR Minimumlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 20/03/2007
105.00.00 Non-ferro metalen +0,7 % Gewaarborgd minimumloon, basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (indien het overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 15/06/2007 - CAO van 17/04/2007
110.00.00 Textielverzorging +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen - AANPASSINGEN OP 30 JUNI 2007 +0,08 EUR (38u/w) Minimumlonen en gewaarborgd minimumloon - Nationaal akkoord 2007-2008
+0,7 % Effectieve lonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.  Deze verhoging is niet van toepassing:

 • indien een ondernemings-CAO is gesloten, uiterlijk op 15.06.2007, omtrent de besteding van de ondernemingsenveloppe;
 • indien de onderneming gedekt is door een eigen ondernemings-CAO voor de jaren 2007-2008;
 • indien een ondernemings-CAO is gesloten met loonsverhogingen en/of andere voordelen die uitdrukkelijk bepaalt dat deze verhogingen en/of voordelen worden aangerekend op de CAO-verhoging of dat de financiering ervan gebeurt via een vermindering van de totale kost van het nationaal akkoord;
 • indien de onderneming in de onmogelijkheid bevindt deze voordelen toe te kennen of indien de onderneming in herstructurering is

Nationaal akkoord 2007-2008

AANPASSINGEN OP 1 JULI 2007 +1,62 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen- AANPASSINGEN OP 30 JUNI 2007 +0,08 EUR (38u/w) Minimumlonen en gewaarborgd minimumloon - Nationaal akkoord 2007-2008
+0,7 % Effectieve lonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies.  Deze verhoging is niet van toepassing:

 • indien een ondernemings-CAO is gesloten, uiterlijk op 15.06.2007, omtrent de besteding van de ondernemingsenveloppe;
 • indien de onderneming gedekt is door een eigen ondernemings-CAO voor de jaren 2007-2008;
 • indien een ondernemings-CAO is gesloten met loonsverhogingen en/of andere voordelen die uitdrukkelijk bepaalt dat deze verhogingen en/of voordelen worden aangerekend op de CAO-verhoging of dat de financiering ervan gebeurt via een vermindering van de totale kost van het nationaal akkoord;
 • indien de onderneming in de onmogelijkheid bevindt deze voordelen toe te kennen of indien de onderneming in herstructurering is

Nationaal akkoord 2007-2008

AANPASSINGEN OP 1 JULI 2007 +1,62 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,62 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +2 %   Minimum- en effectieve lonen - CAO 24/04/2007
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

+0,08 EUR

(40 u/w)

 Minimum- en effectieve lonen - CAO 2007-2008
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,36 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve:

 • Bakkerijen, banketbakkerijen  die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);
 • Aardappelverwerkende nijverheid (118.21.00);
 • Aardappelschilbedrijven (118.22.00).

+0,4 % Minimumlonen voor de arbeiders met een anciënniteit van 6 maanden – CAO van 03/05/2007
+0,4 % Effectieve lonen: conventionele verhoging van 0,4 % bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlakEen ondernemings-CAO kan de reële loonsverhoging vervangen door andere voordelen voor zover de sectorale minimumlonen en premies nageleefd worden – CAO van 03/05/2007
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00)  --- Nieuwe minimumlonen - CAO 4/07/2007
+0,4 % Effectieve lonen, bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlak - CAO 4/07/2007 
Aardappelverwerkende nijverheid (118.21.00) --- Invoering van nieuwe minimumlonen voor de arbeiders met 4 jaar anciënniteit - CAO van 21/09/2006
+0,4 % Minimumlonen - CAO van 03/05/2007
+0,4 % Effectieve lonen: conventionele verhoging van 0,4 % bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlakEen ondernemings-CAO kan de reële loonsverhoging vervangen door andere voordelen voor zover de sectorale minimumlonen en premies nageleefd worden – CAO van 03/05/2007
Aardappelschilbedrijven +0,4 % Minimumlonen - CAO van 03/05/2007
+0,4 % Effectieve lonen: conventionele verhoging van 0,4 % bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlakEen ondernemings-CAO kan de reële loonsverhoging vervangen door andere voordelen voor zover de sectorale minimumlonen en premies nageleefd worden – CAO van 03/05/2007
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,89 % Minimum- en effectieve lonen
+0,112 EUR  Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord
124.00.00 Bouwbedrijf +0,55359 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting
--- Studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,5 % Stuklonen - CAO van 12/04/2007
+0,05 EUR Minimumuurlonen - CAO van 12/04/2007
+0,55 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/04/2007
+0,55 % Minimum- en effectieve lonen 
125.03.00 Houthandel +0,55 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/04/2007
+0,55 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/05/2007
+0,55 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- ARAB-vergoeding: nieuw bedrag - CAO 10/09/2007
+0,05 EUR Minimumlonen voor de werklieden en werksters met minstens 3 jaar anciënniteit - CAO 10/09/2007 
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,04 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 2/07/2007 
+0,46 %  Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,04 EUR Minimum- en effectieve lonen (arbeiders van 19 jaar en ouder) - CAO 2/07/2007
+0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,04 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 2/07/2007 
+0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,04 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 2/07/2007 
+0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/09/2007
+0,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,45 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,45 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel +1,29 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden ---  Ploegenpremie van het niet-rijdend personeel: 7,5 % van het barema-uurloon - Protocol akkoord van 05/06/2007
--- Nachtpremie van het niet-rijdend personeel: 12,5 % van het barema-uurloon - Protocol akkoord van 05/06/2007
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden --- Ploegenpremie van het niet-rijdend personeel: 7,5 % van het barema-uurloon - Protocol akkoord van 05/06/2007
--- Nachtpremie van het niet-rijdend personeel: 12,5 % van het barema-uurloon - Protocol akkoord van 05/06/2007
145.00.00 Tuinbouwbedrijf (met uitzondering van 145.04.00 onderhouden en aanleggen van parken en tuinen) --- Anciënniteitsbarema verlengd tot 25 en 30 jaar - Protocol akkoord van 22/05/2007 
 145.00.00  Tuinbouwbedrijf - Onderhouden en aanleggen van parken en tuinen (145.04.00) +0,10 EUR  Minimumlonen - Protocol van akkoord van 22/05/2007 
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2007-2008
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid ---

Harmonisatie van de minimumbarema's en het gewaarborgd minimumloon: geen onderscheid meer tussen de bij AGORIA aangeslotenen en de niet bij AGORIA aangeslotenen en in de barema's wordt het criterium 'leeftijd' vervangen door het criterium 'ervaring'- CAO 24/09/2007

+0,7 % Enveloppe in te vullen in de ondernemingen die geen loonbarema's toepassen of die het sectorale minimumbarema toepassen - CAO 24/09/2007
+0,35 % Enveloppe in te vullen in de ondernemingen die een loonbarema toepassen - CAO 24/09/2007
+0,7 % / 0,35 % Effectieve wedden indien geen overleg of geen CAO over de invulling van de enveloppe voor 31/10/2007 (ondernemingen die geen loonbarema's toepassen of die het sectorale minimumbarema toepassen / ondernemingen die een loonbarema toepassen) - CAO 24/09/2007
+0,35 % Bijkomende enveloppe voor de ondernemingen die niet gebonden waren door de CAO van 10/11/2005
+1,62 % Minimum- en effectieve wedden
+1,62 % Gewaarborgde minimummaandwedde
+1,62 % Plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten, met uitzondering van ondernemingen in de Provincie Limburg
306.00.00 Verzekeringswezen +0,05698 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,06 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,05698 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,06 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
 327.03.00  Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Productiepersoneel  +1 %  Minimumlonen van de categoreën 01 tot en met 04 - Protocol 2007-2008