Loonaanpassingen op 1 oktober 2007

10.02.2009

Augustus 2007 September 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,44 106,54 +0,10
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,67 105,71 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,50 105,59

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,56 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,59 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,075 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 06/06/2007
124.00.00 Bouwbedrijf +0,13289 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,13 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,13 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,13 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,16 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,16 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,16 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,16 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,16 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,61 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,16 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord van 26/03/2007
+0,16 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,5 % Minimum- en effectieve lonen - Van 1ste opening v/d rekeningen v/d maand
+0,2%  Minimum- en effectieve lonen - CAO van 25/05/2007 
140.01.00 Openbare autobusdiensten
  • Rijdend personeel - SRWT-TEC
+0,1430 EUR Minimum- en effectieve lonen - Sociale programmatie 2007-2008
--- Eenmalige retroactieve premie van 89,39 EUR voor de periode van 01/06/2007 tot 30/09/2007 - Sociale programmatie 2007-2008
  • Garagepersoneel
+0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten
  • Rijdend personeel
+1 % Minimum- en effectieve lonen - Sociaal akkoord van 05/11/2007
  • Garagepersoneel
+0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
140.03.00 Autocarondernemingen
  • Rijdend personeel
+1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/10/2007
+1,3 % Minimum- en effectieve lonen
  • Garagepersoneel
+0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - garagepersoneel +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Invoeging van een anciënniteitsbarema - Nationaal akkoord 2007-2008 van 11/06/2007
143.00.00 Zeevisserij +0,4949 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2007-2008 van 24/05/2007
149.04.00 Metaalhandel +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2007-2008 van 24/05/2007
 201.00.00 Zelfstandige kleinhandel   - / +10 EUR Nieuwe minimumwedden - CAO 22/04/2008 / effectieve wedden (pro rata voor de deeltijdse werknemers) en GMMI - Sectoraal akkoord 2007-2008 
 202.01.00  Middelgrote levensmiddelenbedrijven - / +10 EUR  Nieuwe minimumwedden - CAO 22/04/2008 / effectieve wedden (pro rata voor de deeltijdse werknemers) en GMMI - Sectoraal akkoord 2007-2008 
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,56 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Erkende controleorganismen +0,5 % Minimumwedden - Nationaal akkoord 2007-2008 van 25/06/2007
+0,5 % Effectieve wedden indien het ondernemingsoverleg voor 30 september 2007 niet uitmondt in een ondernemingsakkoord of een CAO omtrent het aanwenden van 0,50 % van de loonmassa van de bedienden voor de financiering van bijkomende voordelen, loonsverhogingen of verbetering van andere arbeidsvoorwaarden - Nationaal akkoord 2007-2008 van 25/06/2007
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,5 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
+0,2 % Effectieve wedden - CAO van 28/08/2007
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
 302.00.00 Hotelbedrijf   ---  Aanpassing van de minimumlonen (1ste verhoging om het eindbarema op 1/12/2014 te bereiken) - CAO 23/10/2007
 305.02.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten - Sector "Milieux d'accueil d'enfants" (franstalig)  ---  Nieuwe basisbarema's - CAO 18/09/2006 
310.00.00 Banken +20 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen voor de werknemers die minder dan 20 EUR hoger dan de sectorbarema's worden betaald - CAO van 02/07/2007
--- Eenmalige premie van 200 EUR voor de werknemers die meer dan 20 EUR hoger dan de sectorbarema's worden betaald - CAO van 02/07/2007
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  +0,0624 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - Sectorakkoord 2007-2008 van 24/09/2007
+10 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - Sectorakkoord 2007-2008 van 24/09/2007
+0,05 EUR Effectieve lonen voor alle arbeiders die na hun proefperiode geen baremieke verhogingen genieten - Sectorakkoord 2007-2008 van 24/09/2007
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren  --- Nieuwe minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker - CAO van 13/11/2007
323.00.00 Beheer van gebouwen en dienstboden +0,5% Minimum- en effectieve bezoldigingen (de dienstboden uitgzeonderd) - CAO van 24/09/2007