Loonaanpassingen op 1 januari 2007

05.09.2008

November 2006 December 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,01 105,15 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,58 104,68 +0,10
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,41 104,49

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +0,6671 EUR (38u/w) Minimum- en effectieve lonen - CAO van 10/05/2007
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk  --- Niuewe minimumlonen - CAO van 13/03/2007
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg  +0,08 EUR (40u/w)  Minimum- en effectieve lonen - CAO 2007-2008 
---  Verhoging van de ploegenpremies - CAO 2007-2008 
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe basisuurlonen - CAO 18/06/2007
118.00.00 Voedingsnijverheid +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
+1,85 % Weekendpremie in de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerijen (n°118.03.00)
+1,85 % Aanwezigheidspremie in de pluimveeslachterijen (n°118.11.05)
119.00.00 Handel in voedingswaren +1,82 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding --- Tweede fase van de invoering van de functieclassificatie voor bepaalde werkgevers: de reële lonen worden opgetrokken tot 50 % van het verschil - CAO van 15/06/2005
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,82 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,32683 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,32 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,32 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,32 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,31 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,31 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,31 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,31 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,31 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,3 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,3 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel van de VVM-exploitanten +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/10/2007
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden --- Rijdend personeel:

  • De vergoedingen met betrekking de beschikbaarheidstijden worden tot 99% van het minimum basisuurloon opgetrokken.
  • Aanpassing van de toeslagen ten gevolge van het overschrijden de gemiddelde dienstijd.

CAO van 27/01/2005

140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord van 28/09/2005 
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden --- Rijdend personeel:

  • De vergoedingen met betrekking de beschikbaarheidstijden worden tot 99% van het minimum basisuurloon opgetrokken.
  • Aanpassing van de toeslagen ten gevolge van het overschrijden de gemiddelde dienstijd.

CAO van 27/01/2005

142.01.00 Terugwinning van metalen +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen --- Tweede fase van de invoering van de functieclassificatie: optrekking van de reële lonen tot 50 % van het verschil - CAO van 29/03/2005
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 Tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen  +1,93 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf --- Aanpassing van de toeslag voor ploegchefs - CAO van 25/02/2005
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1,85 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap +1 % Minimumlonen - CAO van 19/12/2005
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +40 EUR Minimum- en effectieve wedden - CAO van 04/04/2007 
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +1,5% met een minimum van 39 EUR Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum - CAO van 18/06/2007
216.00.00 Notarisbedienden +0,53 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +1,82 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid (FEVIA-leden) +1,85 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
225.00.00   Bedienden uit de internaten van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Duitstalige Gemeenschap ---  Aanpassing van de barema's 
302.00.00 Hotelbedrijf +1,804 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
306.00.00 Verzekeringswezen +0,15336 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,15 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,15335 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,15 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan SABENA +22 EUR per maand(of +264 EUR per jaar) Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO van 01/10/2007
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Arbeiders --- Aanpassing van de premie voor arbeidsprestaties op zondag, voor arbeidsprestaties gedurende de 11 feestdagen en de nachtpremie
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

  • Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg (Franse Gemeenschap);
  • Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen (Franse Gemeenschap)
--- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO van 21/12/2006 
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van Duitstalige Gemeenschap -Kaderfuncties (Waalse Gewest) +1,58 % Minimumbezoldigingen - CAO van 24/01/2007
   Productiepersoneel (Duitstalige Gemeenschap) +0,8 %  Minimumlonen van de categorieën 2, 3 en 4 - CAO 24/01/2007