Loonaanpassingen op 1 april 2007

05.09.2008

Februari 2007 Maart 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,77 105,78 +0,01
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,46 105,23 -0,23
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,91 105,07

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +25 EUR Gemiddeld minimum maandinkomen - CAO 43nonies van 30/03/2007
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen  +0,12 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2007 
102.04.00  Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant +0,12 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2007 
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,75 % Minimum- en effectieve lonen
 113.01.00  Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk  +0,05 EUR Minimumlonen - CAO 18/04/2007 
 113.02.00  Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels  +0,05 EUR  Minimumlonen - CAO 18/04/2007
 113.03.00  Vuurvaste producten  +0,05 EUR  Minimumlonen - CAO 18/04/2007
114.00.00  Steenbakkerij +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkoord 
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas  --- Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum   +0,07 EUR (40u/w) Minimumlonen - Nationaal akkoord van 14/03/2007
+0,02 EUR (40u/w) Ploegenpremies: morgen- en namiddagploeg - Nationaal akkoord van 14/03/2007
+0,04 EUR (40u/w) Ploegenpremies: nachtploeg - Nationaal akkoord van 14/03/2007
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,07 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,806 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,38325 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,38 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,38 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,38 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,71 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Indexatie van de forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,44 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,44 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,44 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,44 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,44 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,74 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,44 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Tabaksbedrijf - Rook-, pruim- en snuiftabak +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocol akkord van 26/03/2007
+0,44 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - rijdend en niet-rijdend personeel +1,93742 % ARAB- en verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel en ploegenpremie voor het niet-rijdend personeel
140.06.00 Ondernemingen van taxi's +25 EUR Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs - CAO 43nonies van 30/03/2007
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - rijdend en niet-rijdend personeel +1,93742 % ARAB- en verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel en ploegenpremie voor het niet-rijdend personeel
143.00.00 Zeevisserij +0,8059 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid  +11 EUR  Minimumwedden - Nationaal akkoord 2007-2008 voor bedienden 
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,75 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
218.00.00 Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden  ---  Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR 
219.00.00 Erkende controleorganismen +1,98 % Minimum- en effectieve wedden en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten
302.00.00 Hotelbedrijf --- Vergoedingen voor werkuniformen
310.00.00   Banken  --- Aanpassing van de studentenlonen 
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,1518 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen per uur - Protocolakkoord van 18/04/2007
+25 EUR Minimum- en effectieve maandelijkse bezoldigingen - Protocolakkoord van 18/04/2007
 327.03.00 Beschutte werklplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige Gemeenschap - Productiepersoneel   --- Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR