Loonaanpassingen op 1 maart 2007

26.04.2007

Januari 2007 Februari 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,20 105,77 +0,57
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,92 105,46 +0,54
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,63 104,91

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.03.00 Vuurvaste producten +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,91 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen --- Invoering van een nieuwe categorie 8 - CAO van 05/03/2007
---  De premie voor arbeid in opeenvolgende en wisselende ploegen wordt in het uurloon van de geschoolde werknemers van de categorieën 8 van de functieclassificatie opgenomen - CAO van 05/03/2007 
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - werkgevers aangesloten bij GTL +2 % Minimumloon van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van het P.S.C. 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
306.00.00 Verzekeringswezen +0,40195 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,4 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,40195 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen