Loonaanpassingen op 1 september 2021

01.09.2021

  juli 2021 augustus 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 112.25 112.83 +0.58
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112.18 112.74 +0.56
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 109.13 109.57  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


Nr. P.C.

Paritaire comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

100.00.00

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

+2 %

Minimumuurloon

102.01.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.04.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.07.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT

104.00.00

Ijzernijverheid

+2 %

Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon

105.00.00

Non-ferro metalen

+2 %

Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid

114.00.00

Steenbakkerij

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

115.00.00

Glasbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkering

115.03.00

Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkering

115.09.00

Aanvullende bedrijfssector glas

+2 %

Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkering

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

109,57 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

118.03.00

Voedingsnijverheid - kleine (banket)bakkerijen

+2 %

Minimum flexiloon

119.00.00

Handel in voedingswaren

+2 %

Minimum flexiloon

140.02.00

Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

142.02.00

Terugwinning van lompen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

201.00.00

Zelfstandige kleinhandel

+2 %

Minimum flexiloon

202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(PSC 202.01 uitgezonderd!)

+1 %

Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

+2%

Minimum flexiloon

202.01.00

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

+2%

Minimum flexiloon

210.00.00

Bedienden van de ijzernijverheid

+2 %

Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden

216.00.00

Notarisbedienden

+0,86 %

Minimum- en effectieve wedden

300.00.00

Nationale Arbeidsraad

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

302.00.00

Hotelbedrijf

+2 %

Minimum flexiloon

309.00.00

Beursvennootschappen

+0,7726 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00

Banken

+0,77 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

311.00.00

Grote kleinhandelszaken

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

+2 %

Minimum flexiloon

312.00.00

Warenhuizen

+2 %

Minimum flexiloon

314.00.00

Kappersbedrijf en schoonheidszorgen

+2 %

Minimum flexiloon

315.01.00

Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de jaarlijkse premie en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)

322.00.00

Uitzendarbeid

+2 %

Minimum flexiloon voor de gebruikers ressorterend onder PC 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314

324.00.00

Diamantnijverheid en -handel

+2 %

Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

109,57 %

Percentage toe te passen op het barema

327.01.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel en productiepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.01.00

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen

---

Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen.

327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven - Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen --- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen.

327.02.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.03.00

Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.03.00

Ondernemingen voor initiativen voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (I.D.E.S.S.) - Waals Gewest

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.10

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.10

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's

---

Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden

330.01.10

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.20

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.20

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden - Barema IFIC - Geregionaliseerde sectoren

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.20

Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden

---

Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden (niet van toepassing op werknemers waarop het IFIC barema van toepassing is)

330.01.30

Thuisverpleging - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.30

Thuisverpleging - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.41

Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.41

Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.42

Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.42

Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.50

Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.50

Initiatieven voor beschut wonen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen - Barema IFIC - Geregionaliseerde sectoren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.01.50

Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

330.02.00

Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's)

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Gezondheidscentra

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

330.04.00

Medisch-pediatrische centra - Barema IFIC

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

331.00.10

Vergunde kinderopvang - Trap 1

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

332.00.10

Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel)

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon

332.00.20

Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon

332.00.20

Services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-Enfants, aide sociale aux détenus, espaces rencontres

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

336.00.00

Vrije beroepen

+2 %

Minimumbezoldigingen