Loonaanpassingen op 1 mei 2021

04/11/2021

  maart 2021 april 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 110,51 110,88 +0,37
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,56 110,93 +0,37
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108,09 108,35  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen +0,57 % Minimum- en effectieve lonen EN de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies EN gewaarborgd minimumloon EN bestaanszekerheidsvergoedingen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108,35 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) EN GMMI
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
216.00.00 Notarisbedienden +0,23 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +0,57 % Basiswedden EN de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3891 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,39 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf +108,35 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven --- Toekenning van ecocheques
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 --- Nieuwe minimumloonschalen - CAO 20/10/2021
Vergunde kinderopvang - Trap 2B --- Nieuwe minimumloonschalen - CAO 20/10/2021
Kinderbegeleider in de gezinsopvang --- Nieuw minimumloon - CAO 20/10/2021
  Initiatieven voor erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang, behoudens de kinderbegeleiders --- Aanpassing van het barema en van de effectieve bezoldigingen - CAO 20/10/2021