Loonaanpassingen op 1 oktober 2021

07/03/2023

  augustus 2021 september 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 112.83 112.55 -0.28
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112.74 112.29 -0.45
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 109.57 109.89  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
Publiek sector / + 2% Wedden van het overheidspersoneel
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg - Met uitzondering van de witzandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
Witzandexploitaties --- Nieuwe minimumlonen - CAO 22/12/2021
+2 % Effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1.52 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 109.89 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1.07 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0.85312 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0.85 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0.85 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0.85 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +0.85 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0.92 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0.93 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0.93 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1.89 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1.6653 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw - Vlasteelt +1.52 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0.85 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +1.52 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1.52 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve wedden
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.01.00 Het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van jaarpremie- CAO koopdracht 16/11/2021
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd EN tussenkomst in de transportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 109.89 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding werkkledij
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Gewaarborgd minimum maandloon
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Minimumbezoldigingen
331.00.20 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
Centra geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon
337.00.00 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector +2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten.

Index 2 % gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +1 % Minimum- en effectieve lonen