Loonaanpassingen op 1 maart 2021

10/08/2021

  januari 2021 februari 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 109,97 110,21 +0,24
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,35 110,39 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,86 107,93  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1949 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,19 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,93 % Percentage toe te passen op het basisbarema
330.01.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) --- Nieuwe schaallonen en nieuw gewaarborgd minimumloon - CAO 9/07/2021