Loonaanpassingen op 1 januari 2021

 

November 2020

December 2020

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 2013)

109,46

109,49

+0,03

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

109,91

109,88

-0,03

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

107,80

107,72

 

 

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C.

Paritaire comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1,44 %

Effectieve lonen voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt, naast de verhoging van het effectieve uurloon van 1,1% - CAO 13/11/2019

Verhoging mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2020 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage)

102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022

110.00.00

Textielverzorging

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

107,72 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

118.00.00

Voedingsnijverheid - Maalderijen en ondernemingen van roggebloem

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij

---

Toekenning van de weekendpremie

Pluimveeslachterijen

---

Toekenning van de aanwezigheidspremie

119.00.00

Handel in voedingswaren

+0,95 %

Minimum- en effectieve lonen

---

Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers

---

Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

124.00.00

Bouwbedrijf

-0,08802 %

Aanpassing van de vergoedingen voor huisvesting

127.00.00

Handel in brandstoffen

+1 %

Minimum - en effectieve lonen EN forfaitaire verblijfsvergoedingen EN ARAB-vergoedingen

140.01.01

Geregeld vervoer - Rijdend personeel VVM

---

Toekenning van geschenkcheque

140.02.00

Taxi’s

---

Toekenning van de anciënniteitspremie

140.03.00

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

+1 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

140.04.00

Grondafhandeling op luchthavens

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

140.05.00

Verhuizing

---

Toekenning van de anciënniteitspremie

142.01.00

Terugwinning van metalen

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

142.04.00

Terugwinning van allerlei producten

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

144.00.00

Landbouw

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN forfaitaire premie EN vergoeding voor werkkledij

145.00.00

Tuinbouwbedrijf

+1 %

Minimum- en effectieve lonen EN forfaitaire premie EN vergoeding voor werkkledij

149.01.00

Elektriciens : installatie en distributie

+0,9 %

Minimum- en effectieve lonen

200.00.00

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

+0,95 %

Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen

216.00.00

Notarisbedienden

-0,08 %

Minimum- en effectieve wedden

220.00.00

Bedienden uit de voedingsnijverheid

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

---

Toekenning van ecocheques

226.00.00

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

+0,9 %

Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8

302.00.00

Hotelbedrijf

+1,003 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven) EN loontoeslag voor nachtprestaties EN vergoedingen voor werkuniformen

306.00.00

Verzekeringswezen

+0,89921 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

309.00.00

Beursvennootschappen

-0,1298 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00

Banken

-0,13 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

315.02.00

Luchtvaarmaatschappijen

---

Toekenning  van ecocheques EN jaarlijkse premie

317.00.00

Bewakings- en /of toezichtsdiensten

---

Toekenning van ecocheques ( enkel aan het rijdend personeel waardevervoer).

323.00.00

Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

+0,95 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

107,72 %

Percentage toe te passen op het barema

+0,4% Op basisbarema's en effectieve lonen - Sectorakkoord 2021-2022.
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
331.00.10 Kinderbegeleiders van de initiatieven voor erkende en gesubsidieerde buitenschoolse (kinder)opvang --- Toekenning van een éénmalige premie van 2.493,08 EUR
Kinderbegeleiders in de erkende en gesubsidieerde initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang --- Aanpassing van de barema's en van de effectieve bezoldigingen - CAO 20/10/2021
331.00.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten --- Toekenning van een éénmalige premie voor het jaar 2021

333.00.00

Toeristische attracties

+0,95 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen EN het sectoraal minimumloon

336.00.00 Vrije beroepen +1,44% (maximaal 48 euro) is alleen van toepassing op ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon. Er moet echter rekening worden gehouden met loonsverhogingen die in 2020 reeds op bedrijfsniveau zijn toegekend.
339.02.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 16/05/2022

340.00.00

Orthopedische technologieën - Bedienden

+0,95 %

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden

341.00.00

Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

+0,95 %

Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen