Loonaanpassingen op 1 november 2021

24/10/2022

  september 2021 oktober 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 112,55 114,20 +1,65
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112,29 113,94 +1,65
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 109,89 110,53  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen  +0,08 EUR Minimumlonen - CAO 03/03/2022
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protokolakkoord 2021-2022
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +0,08 EUR  Minimum- en effectieve lonen - CAO 14/12/2021
113.00.00

Ceramiekbedrijf

+0,12 EUR Minimumlonen - CAO 20/12/2021
+0,4% van de loonmassa met een minimum van 0,12 EUR Effectieve lonen bij ontstentenis van een ondernemingsakkoord neergelegd ten laatste op 31/12/2021 ter griffie van het PC - CAO 20/12/2021
114.00.00 Steenbakkerij +0.4 % Minimum- en effectieve lonen- Ontwerp van sectoraal akkoord 2021-2022
+0,5 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,53 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) EN GMMI
140.00.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens-installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
149.03.00

Edele metalen

+0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2021-2022
216.00.00 Notarisbedienden +2,4754 % Forfaitaire premie
--- Jaarlijkse premie van 1,1 %.  Niet van toepassing op de ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31/10/2017
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
309.00.00 Beursvennootschappen +0,8762 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,88 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN jaarlijkse premie
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 110,53 % Percentage toe te passen op het basisbarema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden rust-en vezorgingstehuizen en dagverzorgingscentra-enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.03.00 Inrichtingen voor de tandprothesen --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 8/11/2021
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)