Loonaanpassingen op 1 juli 2021

27/04/2022

  mei 2021 juni 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 111.05 111.30 +0.25
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110.99 111.31 +0.32
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108.50 108.73  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg - Met uitzondering van de witzandexploitaties --- Toekenning van ecocheques
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen  +0,79 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108,73 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,59 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,7 % Minimum- en effectieve lonen EN diverse premies EN vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,46328 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting EN van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,46 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +0,59 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,53 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,64 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,51 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) - Rijdend personeel --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +0,79 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van een jaarlijkse premie (een ondernemingsakkoord kan voorzien in een gelijkwaardig voordeel)
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw- met uitzondering Vlas --- Toekenning van een forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van een forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,79 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,79 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3507 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,35 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies: betaling van de 1ste helft
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 108,73 % Percentage toe te passen op het barema
--- Toekenning van een premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend - Nieuwe statuten en netbedrijven
330.01.10 Inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 23/04/2021
--- Betaling van een retroactieve looncorrectie voor de periode van april tot juni 2021 - CAO 23/04/2021
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 23/04/2021
--- Betaling van een retroactieve looncorrectie voor de periode van april tot juni 2021 - CAO 23/04/2021
330.01.30 Thuisverpleging - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Instellingen waarmee het verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - met uitsluiting van de instellingen waarmee het verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten - die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 23/04/2021
--- Betaling van een retroactieve looncorrectie voor de periode van april tot juni 2021 - CAO 23/04/2021
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Instellingen waarmee het verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - met uitsluiting van de instellingen waarmee het verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten - die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - Barema IFIC  --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 23/04/2021
--- Betaling van een retroactieve looncorrectie voor de periode van april tot juni 2021 - CAO 23/04/2021
330.01.50 Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
Initiatieven van beschut wonen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 23/04/2021
--- Betaling van een retroactieve looncorrectie voor de periode van april tot juni 2021 - CAO 23/04/2021
330.04.00 Medisch-pediatrische centra EN forensisch psychiatrische centra - Barema IFIC --- Volledige invoering (100 %) van het IFIC loonmodel - CAO 31/03/2021
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,5 % Minimum- en effectieve lonen