Loonaanpassingen op 1 september 2018

07.09.2020

Juli 2018 Augustus 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 107,43 107,58 +0,15
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 107,44 107,55 +0,11
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,94 105,10

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumuurloon
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,1 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00 Voedingsnijverheid - kleine (banket)bakkerijen +2 % Minimum flexiloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +2 % Minimum flexiloon
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen (lopenden overeenkomsten)
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Taxis +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum flexiloon

202.00.00

(PSC 202.01 uitgezonderd)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)
+2 % Minimum flexiloon
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum flexiloon
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,63 % Minimum- en effectieve wedden
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Minimum flexiloon
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3246 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,32 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Studentenlonen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum flexiloon
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum flexiloon
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum flexiloon
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en bedrag van de jaarlijkse premie
318.01.00 Gezinshulp of gezins- en bejaardenhulp en thuiswacht-Duitstalige Gemeenschap --- Baremieke revalorisatie CAO 25/09/2019
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonchalen gebracht op 134,59 %)
Erkend en/of gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en minimum gewaarborgd loon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
322.00.00 Uitzendarbeid +2 % Minimum flexiloon voor de gebruikers ressorterend onder PC 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Min- en effectieve bezoldigingen (van kracht zijnde lonen verhogen met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 % van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het B.S. van het indexcijfer
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 105,1 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
  Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de 'maatwerkbedrijven' - I.D.E.S.S.   Barema's invoering - Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
--- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
Privé-ziekenhuizen - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
--- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.30 Thuisverpleging - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Thuisverpleging - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Initiatieven voor beschut wonen - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 102 %) en gewaarborgd minimumloon
Wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen  (basisloonchalen gebracht op 102 %) en gewaarborgd minimumloon
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen  (basisloonchalen gebracht op 102 %) en gewaarborgd minimumloon
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen  (basisloonchalen gebracht op 102 %) en gewaarborgd minimumloon
Medisch-pediatrische centra - Doelbarema (IFIC) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
332.00.20 Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables, institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
Services de promotion de la santé à l'école, équipes SOS-enfants, aide sociale aux détenus, espaces rencontres +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonchalen gebracht op 170,69 %)
336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimumbezoldigingen