Loonaanpassingen op 1 augustus 2018

06.08.2018

  Juni 2018 Juli 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 107,02 107,43 +0,41
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 107,01 107,44 +0,43
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,76 104,94  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,94 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Jaarlijkse premie

202.00.00

(behalve 202.01)

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Jaarlijkse premie
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 104,94 % Percentage toe te passen op het barema