Loonaanpassingen op 1 december 2018

02.05.2019

Oktober 2018 November 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,31 108,48 +0,17
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,26 108,48 +0,22
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,54 105,79

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Toekenning van de jaarlijkse premie
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de cadeaucheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

- Provincie Luik

--- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara

Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant

- Provincie Luik uitgezonderd

--- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
--- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.06.00 Grint- en zandexploitaties (witzand uitgezonderd) +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Witzandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de anciënniteitspremie
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies en bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
--- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinte Barbara
Toekenning van de anciënniteitspremie
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Nieuw bedrag eindejaarspremie - Vuurvaste producten
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,79 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van de jaarlijkse premie
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van de dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van de jaarlijkse premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van een cadeaucheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxi-ondernemingen --- Toekenning van een cadeaucheque
140.03.00 Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +2,104 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 behalve 202.01.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van december
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een cadeaucheque
207.00.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Toekenning van ecocheques
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie in bepaalde ondernemingen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van de koopkrachtpremie
Toekenning van ecocheques
Toekenning van de anciënniteitspremie van de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van de recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van de recurrente premie van 148,74 EUR
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van de tweede helft van de jaarlijkse premie
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van de forfaitaire premie
318.01.02 De diensten voor gezins- en bejaardenhulp-COCOM-COCOF-Geweest Brussel-hoofdstad ---

Toekenning van een uitzonderlijke premie van 64 EUR, voor de thuiszorgdiensten die onder het N-M COCOF-akkoord vallen.

324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel --- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 105,79 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.20 Serviceflats
 
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1X/laatste kwartaal)
Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1X/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra   Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1X/laatste kwartaal)
331.00.10 Vergunde kinderopvang – Trap 2B --- Verhoging tot op het niveau van fase 3 van het groeipad + nieuwe gewaarborgd minimumloon - CAO 11/03/2019
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van de jaarlijkse premie
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van de koopkrachtpremie 2017-2018