Loonaanpassingen op 1 mei 2018

01.10.2018

Maart 2018 April 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,37 106,69 +0,32
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,71 106,89 +0,18
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,31 104,49

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
105.00.00 Non-ferro metalen +1,43 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid en ziekte)
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,49 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - cao 18/05/2017
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,61 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +1,43 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3746 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,37 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 104,49 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen --- Inwerkingtreding van het IF-IC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 - cao 11/12/2017
330.01.30 Thuisverpleging --- Inwerkingtreding van het IF-IC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 - cao 11/12/2017
330.01.40 Revalidatiecentra die nog onder federale bevoegdheid vallen --- Inwerkingtreding van het IF-IC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 - cao 11/12/2017
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Inwerkingtreding van het IF-IC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 - cao 11/12/2017
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen --- Nieuwe minimumbozoldigingen - cao 09/10/2017
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Inwerkingtreding van het IF-IC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 - cao 11/12/2017