Loonaanpassingen op 1 juli 2018

20.05.2019

Mei 2018 Juni 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,91 107,02 +0,11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,99 107,01 +0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,65 104,76

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Grint- en zandexploitaties - Witzandexploitaties uitgezonderd --- Betaling van de dienstjarenpremie
102.08.00 Groefbedrijf - Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies en bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +1,44 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +1,44 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,44 % Minimum- en effectieve lonen, scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie
113.00.00 Ceramiekbedrijf --- Laatste fase harmonisatie van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 (Onderhoud) - CAO 05/07/2017
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,76 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,53358 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en het studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,53 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,53 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houtnijverheid - Houthandel +0,53 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,53 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,44 % ARAB-vergoeding
--- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,5 % Minimum- en effectieve lonen en Uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,49 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,49 % Minimum- en effectieve lonen
133.03.00 Sigaren en cigarillo's +0,49 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,44 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
143.00.00 - kengetal 086 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Betaling van de forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Betaling van de forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,53 % Minimum- en effectieve lonen
152.02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap +1,1 % Minimumlonen - CAO van 13/06/2018
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +1,44 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgde maandwedde
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen   Betaling van het harmonisatiepremie
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2584 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,26 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de koopkrachtpremie 2017-2018
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Jaarlijkse premie: betaling van de 1ste helft
319.02.00

Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap - Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg en van de gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen

--- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - cao 28/06/2018
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 104,76 % Percentage toe te passen op het barema
--- Betaling van de premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (Nieuwe statuten en netbedrijven)
329.02.00

Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest - Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap

--- Nieuwe minimumbezoldigingen – cao 26/06/2018
330.01.10 Inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen --- Invoering van het IF-IC barema voor de werknemers die in dienst getreden zijn voor 1/05/2018 en die gekozen hebben om over te stappen naar het IF-IC barema en die niet in beroep gegaan zijn
330.01.30 Thuisverpleging
330.01.40 Revalidatiecentra die nog onder federale bevoegdheid vallen
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
330.04.00 Medisch-pediatrische centra
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap) --- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - CAO 08/06/2018
Accueillants d'enfants à domicile --- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - CAO 08/06/2018
332.00.20 Services d'aide aux justiciables --- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - CAO 08/06/2018
332.00.20 Services de promotion de la santé à l'école --- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - CAO 19/09/2018
332.00.20 Equipes SOS-enfants --- Nieuwe basisloonschalen (de basisloonschalen worden op 167,34 % gebracht) - CAO 19/09/2018
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,5 % Minimum- en effectieve lonen