Loonaanpassingen op 1 oktober 2018

18.10.2018

  Augustus 2018 September 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 107,58 107,58 +0
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 107,55 107,52 -0,03
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,10 105,23  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 en 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen +2 % Aanvullende vergoeding voor het SWT
--- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +2 % Aanvullende vergoeding voor het SWT
--- Tokenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,23 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,88 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +2 % Dagvergoeding voor dienstreizen (categorie 8)
124.00.00 Bouwbedrijf +0,43033 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,43 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,44 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,94 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1,75 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,882 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,96 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 134,59 % gebracht)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - Franse Gemeenschap, Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 105,23 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 134,59 % gebracht)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Gewaarborgd minimum maandloon en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel)
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 134,59 % gebracht)
331.00.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaal, vertrouwenscentra kindermishandeling +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 134,59 % gebracht)
Centra voor geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 170,69 % gebracht)
Diensten en centra voor de gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 134,59 % gebracht)
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget
--- Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon voor persoonlijke assistenten die werden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van een PAB (VAPH)
339.00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,44 % Minimum- en effectieve lonen