Loonaanpassingen op 1 februari 2018

19.03.2018

  December 2017 Januari 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 105,75 106,06 +0,31
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,15 106,37 +0,22
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,72 103,93  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
112.00.00 Garagebedrijf +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.05.00 Verhuizing - Garagepersoneel +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +1,84 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +1,84 % Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
223.00.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbalspeler --- Toekenning van de jaarlijkse premie
Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbaltrainer --- Toekenning van de jaarlijkse premie
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7de dag na datum van bekendmaking van het indexcijfer in het BS
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,93 % Percentage toe te passen op het barema