Loonaanpassingen op 1 januari 2018

26.11.2018

November 2017 December 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,55 105,75 +0,20
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,85 106,15 +0,30
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,61 103,72

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1,7 % Effectieve lonen van de arbeiders in de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon - cao 20/10/2017
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
--- Toekenning van ecocheques
110.00.00 Textielverzorging +1,79 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +1,1 % Effectieve lonen en de ploegpremies voor zover zij uitgedrukt zijn in forfaitaire bedragen, in de niet geconventioneerde ondernemingen; deze verhoging met 1,1 % gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van het uurloon en/of andere voordelen - cao 21/06/2017
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +0,16 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen - cao 21/12/2017
--- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,72 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Kandijfabrieken (118.06.02);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05);

-Vleesconserven (118.11.01)

+1,79 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de premie voor nachtarbeid en de ploegenpremies  EN verhoging van het bestaanszekerheidsvergoeding- cao 11/10/2017 en cao van 07/11/2017 
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
Kandijfabrieken (118.06.02) +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en dienstjarenpremie
--- Verhoging van de premie voor nachtarbeid en de ploegenpremies EN verhoging van het bestaanszekerheidsvergoeding- cao 11/10/2017 en cao van 07/11/2017 
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
--- Verhoging van de premie voor nachtarbeid en de ploegenpremies EN verhoging van het bestaanszekerheidsvergoeding- cao 11/10/2017 en cao van 07/11/2017 
 

Vleesconserven

(118.11.01)

+1,79% Effectieve lonen
---

Nieuwe functieclassificatie en nieuwe minimumbarema's EN aanpassing van de koudepremie. Niet van toepassing indien er op ondernemingsniveau een CAO getekend wordt die een analytische functieclassificatie inhoudt. 

Verhoging van het bestaanszekerheidsvergoeding. CAO van 12/12/2018 en CAO van 07/11/2017.

119.00.00 Handel in voedingswaren +1,83 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
120.02.00 Vlasbereiding +0,55 % Minimum- en effectieve lonen - cao 11/07/2017
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,41 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,208 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en de loontoeslag voor werken binnen de omheining van in werking zijnde petrochemische bedrijven
125.01.00 Bosontginningen +0,2 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,2 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,2 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,24 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,24 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,24 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,24 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,24 % Minimum- en effectieve lonen
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf - Handelsdrukkerijen +0,8 % Minimum- en effectieve lonen - cao 21/12/2017
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - cao 13/06/2017
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,23 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,1 % Minimumlonen - cao 22/06/2017
+1,1 % Effectieve lonen in de onderneming waar er geen verschil bestaat tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden; een bedrijfsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 22/06/2017
+0,8 % Effectieve lonen in de onderneming waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden; een bedrijfsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 22/06/2017
+0,44 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +1,1 % Minimumlonen en de baremieke vergoedingen - cao 28/02/2018
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - Sociale programmatie 2017-2018
--- Toekenning van geschenkcheque
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +1,78 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en diverse premies
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +1,87 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +1,88 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +1,88 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +1,79 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +0,9 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2017-2018
+1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +1,79 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1,88 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +1,83 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Afschaffing van de jongerenbarema's behalve voor de studenten - cao 04/09/2017
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Afschaffing van de jongerenbarema's behalve voor de studenten - cao 04/09/2017
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid; met uitluiting van de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +1,1 % Effectieve wedden in de niet geconventioneerde ondernemingen; deze verhoging met 1,1 % gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van het uurloon en/of andere voordelen - cao 20/06/2017

Bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

+25 EUR Minimum- en effectieve wedden;

weddeverhogingen die reeds in 2017 werden toegekend, worden beschouwd als voorafbetalingen en komen in mindering van deze verhoging - cao 20/02/2018

--- Nieuwe minimumwedden - cao 20/02/2018
216.00.00 Notarisbedienden +0,26 % Minimum- en effectieve wedden
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing --- Nieuwe minimumwedden - cao 31/10/2017
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +1,79 % Minimum- en effectieve wedden
+0,20 % Effectieve lonen alleen in de ondernemingen met een eigen aanvullend pensioenstelsel gelijk aan of hoger dan het sectoraal pensioenplan op 01/01/2018 en die geen ondernemings-cao gesloten hebben voor 30/06/2017.
Voor de ondernemingen met een eigen aanvullend pensioenstelsel lager dan het sectoraal pensioenplan op 01/01/2018, verhogen de werkelijke lonen met het percentage dat nog beschikbaar is nadat het aanvullend pensioenplan  tot het niveau van het sectoraal pensioenplan is opgetrokken zoals berekend door de actuaris, tenzij een ondernemings-cao werd gesloten voor 30/06/2017.
--- Toekenning van ecocheques EN Verhoging van de aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,1 % Minimumwedden - cao 22/06/2017
+1,1 % Effectieve wedden in de onderneming waar er geen verschil bestaat tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden; een bedrijfsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 22/06/2017
+0,8 % Effectieve wedden in de onderneming waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden; een bedrijfsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 22/06/2017
+0,44 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8 - Nieuw indexatiesysteem: tussentijdse indexatie
227.00.00 Audiovisuele sector +1,1 % Minimumwedden - cao 24/11/2017
+34,25 EUR (pro rata voor deeltijdse bedienden)

Effectieve wedden; deze verhoging is niet van toepassing in de ondernemingen die tijdens 2017/2018 bijkomende andere voordelen gelijkwaardig in koopkracht toekennen eigen aan de onderneming - cao 24/11/2017

---

Verhoging van de loontoeslag voor het werk op zon- en feestdagen - cao 24/11/2017

302.00.00 Hotelbedrijf +1,788 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
303.01.00 Filmproductie +1,1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - cao 15/12/2017
306.00.00 Verzekeringswezen +1,87604 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +8 EUR Minimumbezoldigingen - cao 10/11/2017
309.00.00 Beursvennootschappen +0,5 % Minimumbezoldigingen - cao 17/11/2017
+0,1642 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,16 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van een éénmalige premie
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +1,1 % Minimumbezoldigingen in de subsector Fitness - cao 14/09/2017
+21,87 EUR Effectieve bezoldigingen in de subsector Fitness die hoger liggen dan de sectorale minimumlonen - cao 14/09/2017
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques 2017 (in de loop van 2018)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie 2017 (in de loop van 2018)
315.03.00 Luchthavenbeheer +1,1 % Effectieve bezoldigingen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 21/09/2017
317.00.00 Bewakings- en / of toezichtsdiensten --- Toekenning van ecocheques
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Dienstencheques --- Toekenning van ecocheques en maaltijdcheques
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +25 EUR (pro rata voor deeltijdse bedienden) Effectieve wedden van de bedienden; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 (of 31/03/2018) voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 14/10/2017
+0,1575 EUR Effectieve lonen van de arbeiders; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2017 (of 31/03/2018) voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 14/10/2017
--- Toekenning van een éénmalige premie
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +1,83 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +5 EUR/week Minimum- en effectieve bezoldigingen - cao 30/08/2017
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf + 1,1 % Basisbarema en effectieve bezoldigingen - CAO 01/03/2018
103,72 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Verhoging van het bestaanszekerheidsvergoeding
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen --- Nieuwe basisloonschalen - de basisloonschalen worden op 100 % gebracht - CAO 11/12/2017
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) --- Nieuwe basisloonschalen - de basisloonschalen worden op 100 % gebracht - CAO 11/12/2017
Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk --- Nieuwe basisloonschalen - de basisloonschalen worden op 100 % gebracht - CAO 11/12/2017
333.00.00 Toeristische attracties +1,83 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +1,1 % met een maximum van 35€ Minimum- en effectieve bezoldigingen; deze verhoging van de reële maandlonen en/of de eenmalige premie is niet van toepassing op de werknemers die in de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn - cao 29/11/2017
+1,7 % met een maximum van 55€ Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het maandloon hoger is dan het minimum maandloon; mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2017 op ondernemingsvlak zijn toegekend - cao 29/11/2017
--- Toekenning van een éénmalige premie
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,23 % Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders
Bedienden +1,83 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +1,83 % Minimum- en effectieve wedden