Loonaanpassingen op 1 november 2014

30.10.2014

September 2014 Oktober 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,09 100,22 +0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,06 100,28 +0,22
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,25 100,23

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwarsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van een geschenkcheque van 35 EUR
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,23 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuizing --- Aanpassing van de verwijderingsvergoeding, de verblijfsvergoeding en de flexibiliteitsvergoeding
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van de premie van de patroonheilige (onder voorbehoud van verlenging van de CAO)
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie -0,07 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen -0,0698 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,07 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,23 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Serviceflats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)