Loonaanpassingen op 1 september 2014

28.08.2014

  Juli 2014 Augustus 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 100,55 100,17 -0,38
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,46 100,12 -0,34
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,38 100,30  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk -1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,3 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven -1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden -0,11 % Minimum- en effectieve wedden
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie -0,17 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen -0,1692 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,17 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,3 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap --- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden