Loonaanpassingen op 1 januari 2014

02.03.2015

November 2013 December 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,64 122,84 +0,20
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 121,12 121,27 +0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,95 121,05

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad --- Aanpassing jongerenbarema - CAO nr.43duodecies
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Aanpassing jongerenbarema - CAO 22.05.2013
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.02.00 bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimumlonen - CAO 28.02.2014
102.04.00 bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Provincie Luik +1 % Minimumlonen - CAO 28.02.2014
Buiten de provincie Luik +1 % Minimumlonen - CAO 28.02.2014
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
110.00.00 Textielverzorging +1,04 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.01

111.02.01

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen:

- Waals-Brabant;

- Brussel.

--- Toekenning van een forfaitaire premie
113.00.00 Ceramiekbedrijf --- Nieuwe minimumlonen (harmonisering van de lonen) - CAO 18.07.2013
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 121,05 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+1,04 % Minimum- en effectieve lonen en aanpassing van sommige premies
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +1,02 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van januari
--- Verhoging van de ploegenpremies, de werkkledijpremie, de jaarlijkse premies betaalbaar in december en in januari - Sectorakkoord voor de jaren 2013-2014
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,32 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,0455 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 Bosontginningen +0,04 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Verhoging van de vergoeding «welzijn» voor de werknemers tewerkgesteld in vervoersactiviteiten - Protocolakkoord 2013-2014
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,07 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,07 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,07 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,07 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,07 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,29 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel van de VVM-exploitanten --- Verlenging van de geldelijke loopbaan en verhoging van de kledijmassa en -vergoeding - Sociale programmatie 2013-2014 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Verhoging van de nachtvergoeding
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders - CAO van 15.09.2011
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Verhoging van de toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen - CAO 18.04.2013
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie - CAO 20.10.2011
142.01.00 Terugwinning van metalen +1 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +1 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +1,04 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, maaltijden en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.08.00 Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de anciënniteitstoeslag (maximum 13,5%) - Nationaal akkoord 2013-2014
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (P.S.C. 202.01 uitgezonderd) --- Afschaffing van aanvangsleeftijden van hogere functiecategorieën en aanpassing sectoraal GMMI aan CAO 43 (en 50) - Sectorakkoord voor de jaren 2013-2014
216.00.00 Notarisbedienden +0,18 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +1,02 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +1,04 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques - CAO 12.01.2011
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,29 % Minimum- en effectieve wedden
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Franse Gemeenschap - Hoge Scholen --- Nieuwe loonbarema' - CAO 20/02/2014
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11.02.2008
+1,044 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedrijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
306.00.00 Verzekeringswezen +1,00125 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,09 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,091 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,09 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Afschaffing van aanvangsleeftijden van hogere functiecategorieën en aanpassing sectoraal GMMI aan CAO 43 (en 50) - Sectorakkoord voor de jaren 2013-2014
312.00.00 Warenhuizen --- Afschaffing van aanvangsleeftijden van hogere functiecategorieën - Sectorakkoord voor de jaren 2013-2014
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten --- Nieuwe beroepencategorie: agent belast met de begeleiding van uitzonderlijk vervoer (8A) - CAO 12.12.2013 en CAO 25.02.2014
318.01.00-03.00 Gezins en bejaardenhulp - Duitstalige Gemeenschap --- Nieuwe minimumbezoldigingen -CAO 12.12.2014
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +1,02 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Afschaffing van de jongerenbarema - CAO 11.12.2013
--- Aanpassing loon bij aanwerving: specifiek barema gedurende de eerste 6 maanden in plaats van tijdens proefperiode - CAO 18.02.2014
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 121,05 % Percentage toe te passen op het barema
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Sector beroepsopleiding --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 06.12.2013
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 07.11.2013
333.00.00 Toeristische attracties +1,02 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en sectoraal minimumloon
336.00.00 Vrije beroepen --- Nieuwe jongerenbarema en nieuwe studentenbarema - CAO 27.02.2014