Loonaanpassingen op 1 februari 2014

12.02.2014

  December 2013 Januari 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 100,36 100,50 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,41 100,60 +0,19
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,23 100,37  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 %

Minimum- en effectieve lonen 

Premies

112.00.00 Garagebedrijf +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,37 % Nieuwe basisbarema's - percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
140.05.00 Verhuizing - Garagepersoneel +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +1,04 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +1,04 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classifîcatie der functies
223.00.00 Betaalde voetbalspeler --- Getrouwheidspremie
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,37 % Nieuwe basisbarema's - percentage toe te passen op het barema