Loonaanpassingen op 1 mei 2014

29.04.2014

Maart 2014 April 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,72 100,41 -0,31
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,79 100,44 -0,35
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,64 100,65

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen +1,03 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid en ziekte)
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,65 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden +0,38 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +1,03 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen en gewaarborgd minimumwedde
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,14 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1393 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,14 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,65 % Percentage toe te passen op het barema