Loonaanpassingen op 1 oktober 2014

22.01.2015

Augustus 2014 September 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,17 100,09 -0,08
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,12 100,06 -0,06
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,30 100,25

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,25 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Eerste fase van de invoering van de nieuwe functies: de reële lonen worden opgetrokken met maximum 0,50 EUR/uur van het positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon - CAO 16/05/2014
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +0,11 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,5 EUR/u Minimumbezoldigingen van categorie II kappers - CAO 27/08/2012
+0,75 EUR/u Minimumbezoldigingen van categorie III, IV en V kappers - CAO 27/08/2012
+2,5 % Minimumbezoldigingen in de schoonheidszorgen - CAO 27/08/2012
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,25 % Percentage toe te passen op het basisloon
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/4de kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/4de kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)