Loonaanpassingen op 1 maart 2014

12.05.2014

Januari 2014 Februari 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,50 100,66 +0,16
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,60 100,75 +0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,37 100,51

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,51 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,28 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2794 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,28 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,51 % Percentage toe te passen op het barema
332.00.20 Equipes SOS-enfants --- Nieuwe basisbarema's - CAO 21/02/2014 (de basisbarema's worden op 160,84 % gebracht)