Loonaanpassingen op 1 juli 2014

09.10.2014

Mei 2014 Juni 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,30 100,38 +0,08
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,29 100,34 +0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,57 100,47

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, de witzandexploitaties uitgezonderd --- Toekenning van een dienstjarenpremie - CAO 03/07/2013
106.01.00 Cementfabrieken --- Toekenning van een geschenkcheque - CAO 24/09/2013
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,53 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,53 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,53 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques - CAO 09/04/2014
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,47 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,33 % Minimum- en effectieve lonen EN diverse premies EN vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,16926 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting EN studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,16 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,16 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 28/06/2013
125.03.00 Houthandel +0,16 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 27/01/2014
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,14 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,06 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,06 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,06 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,06 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,06 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf - Handelsdrukkerijen --- Functieclassificatie: inschaling van 9 referentiefuncties - CAO 16/05/2014
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,24 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +0,27 % ARAB-vergoeding
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques - CAO 04/07/2013
202.00.00 (behalve 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Eerste fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema's: de jongeren van 20 jaar hebben recht op 100 % van het loon toegekend aan de jongeren van 21 jaar voor de betrokken categorieën - Sectoraal akkoord 2013-2014
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,53 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen - CAO 23/06/2011
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,24 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques - CAO 21/10/2011
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf --- Einde van de overgangsbepalingen in de sector van podiumtoneelvoorstellingen in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - CAO 18/06/2013
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie - 0,18 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen - 0,1788 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken - 0,18 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 30/08/2011
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Eerste fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema's: de jongeren van 20 jaar hebben recht op 100 % van het loon toegekend aan de jongeren van 21 jaar voor de betrokken categorieën - Sectoraal akkoord 2013-2014
314.00.00 Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen --- Nieuwe beroepenclassificatie en nieuwe barema's voor het sector Fitness - CAO 19/06/2014
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren --- Aanpassing van de vergoedingen voor werkkledij - CAO 07/05/2014
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,47 % Percentage toe te passen op het barema
--- Toekenning van een premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (nieuwe statuten en netbedrijven) - CAO 29/09/2013
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Milieusector --- Nieuwe barema's - CAO 27/06/2013