Loonaanpassingen op 1 juni 2014

05.06.2014

April 2014 Mei 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,41 100,30 -0,11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,44 100,29 -0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,65 100,57

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
106.01.00 Cementfabrieken --- Kosten eigen aan de werkgever
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,57 % Percentage toe te passen op het basisuurloon

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (P.S.C. 202.01 uitgezonderd) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,57 % Percentage toe te passen op het barema