Loonaanpassingen op 1 november 2006

26.12.2006

September 2006 Oktober 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,96 104,75 -0,21
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,36 104,32 -0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,23 104,33

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,33 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel
  • Vlaamse vervoermaatschappij(VVM);
  • Vervoersmaatschappij Wallonië (SRWT)
+2 % Minimum- en effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten --- Aanpassing van de verwijderings- en verblijfsvergoeding
143.00.00 Zeevisserij  +0,5 %  Effectieve lonen van de werklieden tewerkgesteld in de pakhuizen indien geen bedrijfsenveloppe en/of geen bewijs is geleverd per 31 oktober 2006 
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve wedden
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 114,87 %)
305.02.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten 
  • Gezondheidsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

  • Thuisverzorging
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 140,02 %)
305.03.00 Tandprothese +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 106,12 %)
306.00.00 Verzekeringswezen +0,19207 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,19 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,19206 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,19 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 %
  • Minimum- en effectieve bezoldigingen;
  • Wapenpremie, nachtpremie, zondagpremie, premie voor wettelijke feestdagen voor de bedienden;
  • Wapenpremie voor de arbeiders (met uitzondering van de arbeiders van de militaire basissen).
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 112,62 %)
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 110,41 %)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 140,02 %)
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen(basisloonschaal gebracht op 110,41 %)
329.00.00 Socio-culturele sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen(basisloonschaal gebracht op 110,41 %)
329.02.00 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen