Loonaanpassingen op 1 september 2006

14.05.2008

Juli 2006 Augustus 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,13 105,26 +0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,25 104,38 +0,13
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,93 104,13

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +0,045 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 11/05/2006
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,07 EUR Minimumlonen en vergoedingen industriële leerlingen - CAO van 30/05/2005
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,07 EUR Minimumlonen en vergoedingen industriële leerlingen - CAO van 30/05/2005
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,13 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - Vanaf 1ste opening v/d rekeningen v/d maand
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1ste maandag van de maand
150.00.00 Gewoon pottengoed in potaarde +2 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid - AGORIA-leden +6 EUR Gewaarborgde minimum maandwedde - CAO van 10/11/2005
210.00.00 Bedienden uit de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
216.00.00 Notarisbedienden +0,84 % Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,5 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Instellingen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap --- Verhoging loonschalen voor volgende codes: 200, 201, 202 en 203 in uitvoering van de Onderwijs-CAO nr. VIII
 225.00.00 Bedienden uit de internaten van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Duitstalige Gemeenschap   --- Aanpassing van de lonen 
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
306.00.00 Verzekeringswezen +0,43403 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,43 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,43402 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,43 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen