Loonaanpassingen op 1 augustus 2006

01.08.2006

Juni 2006 Juli 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,77 105,13 +0,36
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,93 104,25 +0,32
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,68 103,93

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
130.00.00-00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
202.00.00-00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van het P.S.C. 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
303.04.00-00.00 Technische filmbedrijvigheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
314.00.00-00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen