Loonaanpassingen op 1 oktober 2006

05.09.2008

Augustus 2006 September 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,26 104,96 -0,30
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,38 104,36 -0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,13 104,23

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 17/10/2005
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,21 % Minimum- en effectieve lonen
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +0,1 EUR Minimumlonen - CAO van 29/06/2005
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +0,1 EUR Minimumlonen - CAO van 29/06/2005
113.03.00 Vuurvaste producten +0,1 EUR Minimumlonen - CAO van 29/06/2005
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,23 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effektieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,04 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2005
+0,53 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf --- Minimum- en effectieve lonen: correctiemechanisme (saldo 4,75%) - CAO van 02/06/2005
+2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,62 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel --- Minimum- en effectieve lonen: correctiemechanisme (saldo 4%) - CAO van 09/05/2005
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Minimum- en effectieve lonen: correctiemechanisme (saldo 4%) - CAO van 27/04/2005
+0,63 % Aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,59 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,59 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2005
+0,59 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,59 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,59 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,58 % Minimum- en effectieve lonen
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,58 % Minimum- en effectieve lonen

140.03.00

Autocarondernemingen - Rijdend personeel

+1,68 %

Minimum- en effectieve lonen

140.06.00 Ondernemingen van taxi's +2 % Minimumloon van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs (de werkgevers aangesloten bij GTL uitgezonderd)
+2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
143.00.00 Zeevisserij +0,7 % Minimum- en effectieve lonen voor de werklieden en werksterd tewerkgesteld in de pakhuizen - CAO van 19/01/2006
+1,1647 %  Minimum- en effectieve lonen
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +0,01 % Minimum- en effectieve lonen: correctiemechanisme (saldo 4,5%) - CAO van 26/05/2005
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,21 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
302.00.00 Hotelbedrijf +0,0826 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 22/09/2005
+13,6 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 22/09/2005
+2 % Forfaitaire daglonen 
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +4,12 EUR  (kan tot een ander voordeel dat minstens gelijkwaardig is, omgevormd worden) Effectieve wedden van de bedienden - CAO van 04/07/2005
+0,025 EUR  (kan tot een ander voordeel dat minstens gelijkwaardig is, omgevormd worden) Effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 04/07/2005
305.01.00 Privé-ziekenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 140,02 %)

305.02.00

Gezondheidsinrichtingen en -diensten

  • Residuaire sector
  • Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
  • Revalidatiecentra
  • Centra voor levens- en gezinsvragen
  • "Milieux d'accueil d'enfants" (Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel)

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 140,02 %)

310.00.00 Banken --- Aanpassing van de studentenlonen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker
327.00.00 Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Beschutte werkplaatsen;
  • Sociale werkplaatsen: productiepersoneel.
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen