Loonaanpassingen op 1 januari 2006

05.09.2008

November 2005 December 2005 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 1996) 118,92 118,90 -0,02
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,82 116,91 +0,09
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,68 116,71

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° P.C. Paritair Comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,05 EUR Effectieve lonen – CAO van 09/08/2005
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant    
- Ondernemingen van de provincie Luik +0,05 EUR Effectieve lonen – CAO van 09/08/2005
- Rest van het land +0,05 EUR Effectieve lonen – CAO van 09/08/2005
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen – CAO van 15/09/2005
105.00.00 Non-ferro metalen   +0,5 % Minimumlonen en basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (indien het paritair overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 30 september 2005) – CAO van 27/04/2005
+0,5 % Gewaarborgd minimumloon – CAO 27/04/2005
107.00.00

Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters

+0,075 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 11/05/2006
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf     +0,075 EUR Minimum- en effectieve lonen – CAO van 26/05/2005
+0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven - CAO van 26/05/2005
+0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie – CAO van 26/05/2005
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen       +0,07 EUR (38 u/week) Minimumlonen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
+0,07 EUR Gewaarborgd minimumloon – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
+0,6 % Effectieve lonen indien geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe en indien tegen ten laatste 15 oktober 2005 dit overleg niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen       +0,07 EUR (38 u/week) Minimumlonen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
+0,07 EUR Gewaarborgd minimumloon – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
+0,6 % Effectieve lonen indien geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe en indien tegen ten laatste 15 oktober 2005 dit overleg niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 30/05/2005
111.03.00 Montage van bruggen en metalen gebinten +0,6 % Minimum- en effectieve lonen indien geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe en indien tegen ten laatste 15 november 2005 dit overleg niet uitmondt in een CAO – Nationaal akkoord 2005-2006 van 20/06/2005
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.03.00 Vuurvaste producten +2 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid – Nationaal minimum   +0,09 EUR (40 u/week) Minimumlonen – CAO van 24/05/2005
+0,10 EUR Effectieve lonen in de niet geconventioneerde ondernemingen – Nationaal akkoord 2005-2006 van 22/03/2005
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe basisuurlonen 2006
116,71 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid +2,08 % Minimum- en effectieve lonen
Voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerijen --- Aanpassing van de ploegenpremies – Sociale programmatie 2005-2006
119.00.00 Handel in voedingswaren +2,1 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding --- Nieuwe minimumlonen – CAO van 15/06/2005
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,67 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,26211 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen – CAO van 02/06/2005
125.01.00 Bosontginningen +0,26 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,26 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,26 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafisch kunst- en dagbladbedrijf +0,75 % Minimum- en effectieve lonen – CAO van 19/05/2005
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1 % Minimum- en effectieve lonen – CAO van 25/05/2005
 140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel  +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - Sociale programmatie 2005 -2006
140.03.00 Autocarondernemingen - Rijdend personeel  +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - Sociale programmatie 2005 -2006
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel  +2% Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - Protocol akkoord van 08/11/2005 
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel  +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - Protocol akkoord van 08/11/2005
142.01.00 Terugwinning van metalen +2,08 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen --- Nieuwe minimumlonen – CAO van 29/03/2005
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten --- Nieuwe minimumlonen – CAO van 10/05/2005
+1,95 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,5 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel)– CAO van 29/07/2005
+0,57 % Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 Tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +0,57 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +0,05 EUR (40 u/week) Minimum- en effectieve lonen – CAO van 23/03/2005
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +2,08 % Minimum- en effectieve lonen
150.00.00 Gewoon pottengoed in potaarde +1 % Minimum- en effectieve lonen – CAO van 24/05/2005
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap +1 % Minimumlonen – CAO van 19/12/2005
 152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Vlaamse Gemeenschap  +0,53 EUR  Minimum- en effectieve lonen - CAO 24/05/2007 
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid   +10 EUR Minimumwedden – CAO van 28/06/2005
+16,50 EUR Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden van de ondernemingen die niet gebonden zijn door een ondernemings-CAO of de CAO van 25/07/2005 tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen – CAO van 28/06/2005
 209.00.00  Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (enkel werkgevers aangesloten bij AGORIA of die zijn toegetreden tot de CAO van 10/11/2005)  ---  Nieuwe minimumwedden - CAO 10/11/2005
 +0,35 %  Effectieve wedden in de ondernemingen die voor 11/06/2001 reeds een extra-legaal pensioenplan hebben (niet van toepassing indien een ondernemingsCAO is gesloten voor 31/12/2005 omtrent de besteding van de ondernemingsenveloppe en indien de onderneming gedekt is door een ondernemingsCAO voor 2005-2006 - CAO 10/11/2006
 + 6 EUR Gewaarborgde minimummaandwedde - CAO 10/11/2005 
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +15 EUR (pro-rata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden – CAO van 20/06/2005
216.00.00 Notarisbedienden +0,45 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +1,05 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
+18 EUR (pro-rata voor deeltijdse bedienden) Minimum en effectieve wedden (behalve toekenning van een gelijkwaardig voordeel) – CAO van 16/06/2005
219.00.00 Erkende controleorganismen  +0,75 % Minimumwedden - Nationaal akkoord 2005-2006 van 09/12/2005
+0,50 % Effectieve wedden indien het ondernemingsoverleg voor 31 januari 2006 niet uitmondt in een ondernemingsakkoord of een CAO omtrent het aanwenden van 0,50 % van de loonmassa van de bedienden voor de financiering van bijkomende voordelen, loonsverhogingen of verbetering van andere arbeidsvoorwaarden - Nationaal akkoord 2005-2006 van 09/12/2005
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid (leden van FEVIA) +2,08 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen   +0,375 % Minimumwedden – CAO van 17/06/2005
+0,375 % Gewaarborgd minimumwedde – CAO van 17/06/2005
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +20 EUR (pro-rata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden – CAO van 01/06/2005
227.00.00 Audiovisuele sector +25 EUR Effectieve wedden – CAO van 24/05/2005
302.00.00 Hotelbedrijf +2,109 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
306.00.00 Verzekeringswezen +0,04286 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
 307.00.00  Makelarij en verzekeringsagentschappen  +1 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum.  Voor de effectieve bezoldigingen: de verhoging wordt gebruikt om een eindejaarspremie in te voeren of als aanvulling van een reeds bestaande eindejaarspremie.  Wanneer een volledige 13de maand betaald wordt kan een ander gelijkwaardig sociaal voordeel worden toegekend, in overleg met de syndicale afvaardiging of de individuele werknemer - CAO 9/01/2006 
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,04 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +2,5 %   Minimumbezoldigingen - CAO van 30/11/2005 
+0,04285 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,04 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +1 % Minimumbezoldigingen – CAO van 27/06/2005
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan SABENA --- Gemiddeld minimum maandinkomen: nieuwe bedrag - CAO van 16/11/2005
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Arbeiders --- Aanpassing van de premie voor arbeidsprestaties op zondag, voor arbeidsprestaties gedurende de 11 feestdagen en de nachtpremie
318.01.00 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Waalse Gewest   --- Nieuwe barema's voor thuisoppasser en gezinshelpster - CAO 19/12/2005 
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap -  Instellingen of diensten voor personen met een handicap in het raam van de opvang, de huisvesting, de hulp in het dagelijks leven of vroegtijdige hulp of in de begeleidingsdiensten - Waalse Gewest --- Nieuwe basisbarema's - CAO van 08/12/2005
320.00.00  Begrafenisondernemingen   +1,5 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 13/06/2005
327.02.00 Beschutte werkplaatsen, erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie  + 1% Minimum- en effectieve bezoldigingen voor de categorieën 13 tot 19 en voor de categoriën 20 en 21 - CAO 21/12/2005
 + 0,70% Minimum- en effectieve bezoldigingen voor de categorieën 22 en 23 - CAO 21/12/2005