Loonaanpassingen op 1 maart 2006

01.03.2006

Januari 2006 Februari 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,48 103,93 +0,48
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 102,82 103,31 +0,49
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 102,66 102,89

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel 102,89 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.03.00-00.00 Voedingsnijverheid - Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerijen +0,1 % Minimum- en effectieve lonen (correctiemechanisme: 4 % voor de periode 2005-2006) - CAO 6/07/2005
120.02.00-00.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1e maandag van de maand
202.00.00-00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van het PSC 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden
+1 % Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
306.00.00-00.00 Verzekeringswezen +0,29243 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00-00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,29 % Minimumbezoldigingen
309.00.00-00.00 Beursvennootschappen +0,29242 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00-00.00 Banken  +0,29 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00-00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00-00.00 Handelsluchtvaart - Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen