Loonaanpassingen op 1 mei 2008

16.09.2008

  Maart 2008 April 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 110,42 110,67 +0,25
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,32 109,49 +0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108,33 108,84  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Ploegenpremies (niet voor de uurlonen)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen +3,36 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen en gewaarborgd minimumloon
115.03.00  Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 %  Bestaanszekerheidsuitkeringen 
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas  +2 %  Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108,84 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0744 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand (er zijn twee indexschijven overschreden)
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
Chauffeurs  +2 %  Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
142.01.00 Terugwinning van metalen +0,36 % Minimum- en effectieve lonen (Saldo van de 4,9%) - CAO van 26/06/2007
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (uitgezonderd PSC 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +12 EUR (pro rata voor deeltijdsen) Minimum- en effectieve wedden.  Geen verhoging als de werkgever geopteerd heeft voor een andere formule dan deze van de bruto weddenverhoging om een koopkrachtverhoging aan zijn bedienden toe te kennen - CAO 10/09/2007
216.00.00 Notarisbedienden +1,86 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +3,36 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen en gewaarborgd minimumwedde
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
+25 EUR (pro rata voor deeltijdsen) Werkelijke wedden evenals de toepasselijke weddenschaal, met inbegrip van de huisweddenschalen - CAO van 22/05/2007
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking van het indexcijfer in het BS
303.04.00 Technische filmbedrijvigheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +1,03 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +1,03035 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +1,03 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Studentenlonen 
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker
327.01.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Beschutte werkplaatsen;
  • Sociale werkplaatsen: productiepersoneel.
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
332.00.10 "Milieux d'accueil d'enfants" (Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
332.00.20 Centra voor levens- en gezinsvragen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen