Loonaanpassingen op 1 september 2008

03.11.2008

  Juli 2008 Augustus 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 112,87 112,18 -0,69
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,22 110,88 -0,34
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,38 110,73  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg - Witzandexploitaties +0,0777 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 7 mei 2007
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
Premies
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen  +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas    +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen 
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,73 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +0,68 % Minimum- en effectieve lonen (Saldo van de 5 % - Protocolakkoord 2007-2008 van 13 juli 2007)
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 7 juni 2007
124.00.00 Bouwbedrijf --- Vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +0,02 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16 oktober 2007
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
Chauffeurs +2 % Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2007-2008 van 12 juli 2007
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +0,05 EUR Minimum- en effectieve uurlonen (40u) - CAO van 14 mei 2007
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve PSC 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (in de sector)
+2 % Gemiddeld minimum maandinkomen Bedragen van de NAR)
+8 EUR Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Sectoraal protocolakkoord 2007-2008 van 3 juli 2007)
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +1,96 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,75 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,74606 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,75 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
+8 EUR/ +0,0527 EUR Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Sectoraal protocolakkoord 2007-2008 van 3 juli 2007)
312.00.00 Warenhuizen +8 EUR/ +0,0527 EUR Minimum- en effectieve wedden (Sectoraal protocolakkoord 2007-2008 van 3 juli 2007)
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen:
- Omkaderingspersoneel
- Productiepersoneel
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon