Loonaanpassingen op 1 juli 2008

01.10.2008

  Mei 2008 Juni 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,66 112,28 +0,62
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,20 110,62 +0,42
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 109,43 109,91  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Ploegenpremies (niet voor de uurlonen)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen + 0,09 EUR Brutominimumuurlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
+1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant + 0,09 EUR Brutominimumuurlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
Premies
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen - Provincie HenegouwenAANPASSING OP 30 JUNI 2008 --- Invoering van een provinciaal gewaarborgd minimumloon - CAO van 17/03/2008
Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingenOP 1 JULI 2008 +4,32 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen 
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen - Provincie HenegouwenAANPASSING OP 30 JUNI 2008 --- Invoering van een provinciaal gewaarborgd minimumloon - CAO van 17/03/2008
Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingenOP 1 JULI 2008 +4,32 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen 
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +4,32 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 109,91 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0744 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand (er zijn twee indexschijven overschreden)
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,46 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +3,12 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf --- Minimum- en effectieve lonen (correctiemechanisme : saldo 5 %) - CAO van 21/07/2007
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +1,6 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/04/2007
+1,6 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,55 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/04/2007
+1,6 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/05/2007
+1,6 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 02/07/2007
+1,55 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen (arbeiders van 19 jaar en ouder) - CAO van 02/07/2007
+1,55 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 02/07/2007
+1,55 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 02/07/2007
 +1,55 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten - Orthopedisch schoeisel +1,55 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,55 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +1,55 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +1,55 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +3,13 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,6 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Elektriciens : installatie en distributie +0,46 % Minimum- en effectieve lonen (correctiemechanisme : saldo 5 %) - Nationaal akkoord 2007-2008 van 04/06/2007
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve PSC 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +4,32 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +3,13 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
302.00.00 Hotelbedrijf +0,1029 EUR (per uur) Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO van 23/10/2007
--- Aanpassing van de forfaitaire daglonen 
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid en vergoeding voor arbeidskledij
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen  ---  Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 24/06/2008 
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,98 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,98309 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,98 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +15 EUR Minimumbezoldigingen - CAO van 27/02/2008
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,1518 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen (uurbasis) - Protocolakkord van 18/04/2007
+25 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen (maandbasis) - Protocolakkord van 18/04/2007
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimumbezoldigingen - CAO van 10/03/2008