Loonaanpassingen op 1 februari 2008

28.02.2011

  December 2007 Januari 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,40 108,84 +0,44
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 107,44 107,85 +0,41
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,57 107,10  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - protocolakkoord van 16/01/2008
112.00.00 Garagebedrijf +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.03.00 Vuurvaste producten +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,1 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Garagepersoneel +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Garagepersoneel +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
Garagepersoneel --- Jaarlijkse optrekking van het loon tot op het niveau van het PC 112 (garagebedrijf)
+2,36 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Garagepersoneel +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimumloon van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
Garagepersoneel --- Jaarlijkse optrekking van het loon tot op het niveau van het PC 112 (Garagebedrijf)
+2,36 % Effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +1,71 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +2,36 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  +2 % Minimum- en effectieve lonen
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 117,17 % gebracht)
305.02.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten - Gezondheidsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Thuisverzorging  +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 142,82 % gebracht
305.03.00 Tandprothese +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 108,24 % gebracht)
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 114,87 % gebracht)
318.02.00 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 112,62 % gebracht)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 142,82 % gebracht)
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 112,62 % gebracht)
329.00.00 Socio-culturele sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 112,62 % gebracht)
329.02.00 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen