Loonaanpassingen op 1 november 2008

20.05.2009

  September 2008 Oktober 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 112,36 112,16 -0,20
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,15 111,29 +0,14
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,97 111,14  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.