Loonaanpassingen op 1 januari 2008

16.02.2010

  November 2007 December 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,10 108,40 +0,30
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,93 107,44 +0,51
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,13 106,57  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Ploegenpremies (niet voor de uurlonen)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,09 EUR Minimumlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +0,09 EUR Minimumlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
+1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 20/03/2007
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Afschaffing jongerenbarema's - CAO van 13/03/2007
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging --- Nieuwe beroepenclassificatie - CAO van 19/06/2007
 +0,73 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 18/09/2007
+0,5 % Minimum- en effectieve lonen
--- Afschaffing jongerenbarema's - CAO van 18/09/2007
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,1 EUR (40 u/w) Minimumlonen - CAO van 27/06/2007
+0,1 EUR Effectieve lonen in de niet geconventioneerde ondernemingen - Nationaal akkoord 2007-2008
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +0,07 EUR
(40 u/w)
Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/07/2007
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg +0,07 EUR
(40 u/w)
Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/07/2007
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,57 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
+0,27 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 18/06/2007
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve:

 • Bakkerijen, banketbakkerijen  die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);
 • Aardappelverwerkende nijverheid (118.21.00);
 • Aardappelschilbedrijven (118.22.00).
+1,57 % Minimum- en effectieve lonen
+0,86 % Minimumlonen van de arbeiders die 6 maand anciënniteit tellen en alle effectieve lonen (saldo 4,75%) - CAO van 03/05/2007
--- Aanpassing van de ploegenpremies
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +1,57 % Minimum- en effectieve lonen
+0,86 % Minimumlonen met uitzondering van de lonen van de arbeiders die minder dan 6 maand anciënniteit tellen in de grote bakkerijen en alle effectieve lonen (saldo 4,75%) – CAO 4/07/2007
--- Aanpassing van de weekendpremie
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +1,57 % Aanwezigheidspremie
Aardappelverwerkende nijverheid (118.21.00) +1,57 % Minimum- en effectieve lonen
+0,86 % Minimum- en effectieve lonen (saldo 4,75%) - CAO van 04/07/2007
--- Aanpassing van de ploegenpremies
Aardappelschilbedrijven (118.22.00) +1,57 % Minimum- en effectieve lonen
+0,86 % Minimum- en effectieve lonen (saldo 4,75%) - CAO van 04/07/2007
--- Aanpassing van de ploegenpremies
119.00.00 Handel in voedingswaren +1,82 % Minimum- en effectieve lonen
Handel in voedingswaren - Ondernemingen met 50 werknemers of meer   Effectieve lonen als de bedrijfsonderhandelingen niet hebben geleid tot een CAO tot omzetting van de jaarlijkse premie van 150 EUR op 1/01/2008 - CAO 27/08/2007
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +1 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding --- Derde fase van de invoering van de functieclassificatie voor bepaalde werkgevers: de reële lonen worden opgetrokken tot 75% van het verschil - CAO van 15/06/2005
 +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand (er zijn twee indexschijven overschreden)
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,428 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,92 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,45976 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 21/06/2007
+2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,45 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,45 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,45 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,59 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,62 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,62 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,62 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,62 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/09/2007
+0,62 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf +0,5 % Minimum- en effectieve lonen, met uitsluiting van de werkgevers en/of de werknemers die onder de toepassing vallen van de CAO voor de Belgische dagbladen, afgesloten op 25/10/1995 - CAO van 01/06/2007
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Nieuwe beroepenclassificatie en nieuwe minimumlonen (CAO van 07/12/2007)
+0,61 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/10/2007
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden

 • niet-rijdend personeel
+1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - CAO van 06/07/2007
 • rijdend personeel
--- Aanpassing van de verblijfsvergoedingen - CAO van 28/06/2007
140.06.00 Ondernemingen van taxi's +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimumloon van de chauffeurs (uitgezonderd de werkgevers aangesloten bij GTL)
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden

 • rijdend en niet-rijdend personeel
+1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - CAO van 06/07/2007
 • rijdend personeel
--- Aanpassing van de verblijfsvergoedingen - CAO van 28/06/2007
142.01.00 Terugwinning van metalen +1,99 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen --- Derde fase van de invoering van de functieclassificatie: optrekking van de reële lonen tot 75% van het verschil - CAO van 29/03/2005
142.03.00 Terugwinning van papier +0,5 % Minimumlonen - CAO van 14/09/2007
--- Afschaffing jongerenbarema's - CAO van 14/09/2007
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +1,99 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +1,99 % Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 Tuinbouwbedrijf +1,99 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de toeslag voor ploegchefs - CAO van 25/02/2005
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie +1,99 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Vlaamse Gemeenschap   Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/10/2007 
Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap    Minimumlonen - CAO 21/05/2008
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +10 EUR Minimumwedden - CAO van 12/07/2007
+16,50 EUR
(pro rata voor deeltijdse bedienden)
Effectieve wedden van de bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie in de ondernemingen die niet gebonden zijn door een CAO over loon- en arbeidsvoorwaarden - reeds toegekende weddeverhogingen of andere voordelen worden in rekening gebracht - Nationaal akkoord van 02/05/2007
Bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +10 EUR Effectieve wedden – weddeverhogingen die reeds in 2007 werden toegekend of die voor het jaar 2008 voor 1 juli 2008 worden betaald, worden beschouwd als voorafbetalingen en komen in mindering - CAO van 12/07/2007
--- Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques. Voor de ondernemingen die al maaltijdcheques toekenden: verhoging van de werkgeverstegemoetkoming van 1,50 EUR, beperkt tot 4,91 EUR en verhoging voor de werkelijk betaalde lonen van het gedeelte boven 4,91 EUR vermenigvuldigd met een factor van 16,31 - CAO van 12/07/2007
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +1,5 % (met een minimum van 40 EUR) Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum - CAO van 18/06/2007
+2 % Minimum- en effectieve wedden
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,56 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden +1,82 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
+18 EUR (pro-rata voor deeltijdse bedienden) Minimum en effectieve wedden (behalve bij toekenning van een gelijkwaardig voordeel) - CAO van 12/07/2007
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +1,57 % Minimumwedden
+1,57 % Effectieve wedden in de ondernemingen (FEVIA-leden)
+0,4 % Effectieve wedden in de ondernemingen (niet-FEVIA-leden)
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,96 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
302.00.00 Hotelbedrijf +1,647 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+1,647 % Bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven)
--- Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
--- Aanpassing van de forfaitaire daglonen 
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 27/06/2007
+4,94 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 27/06/2007
305.01.00 Privé-ziekenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 142,82%)
305.02.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten

 • Residuaire sector
 • Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
 • Revalidatiecentra
 • Centra voor levens- en gezinsvragen
 • "Milieux d'accueil d'enfants" (Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel)
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 142,82%)
306.00.00 Verzekeringswezen +0,70875 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,71 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,70875 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+ 1% Minimumbezoldigingen - CAO van 13/11/2007 
310.00.00 Banken +0,71 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing van de studentenlonen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +15 EUR Minimumbezoldigingen - protocolakkoord van 21/12/2007
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA --- Nieuw bedrag voor het gemiddeld minimum maandinkomen en afschaffing van de jongerenbarema's - CAO van 01/10/2007
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten --- Aanpassing van de premies voor prestaties op zondag, voor prestaties gedurende de feestdagen en de nachtpremie, die de evolutie van de bezoldigingen zullen volgen vanaf 1 januari 2008
318.01.00 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige Gemeenschap --- Nieuwe basisbarema's - CAO 20/10/2008 (gebracht op 112,62 %)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

 • Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg (Franse Gemeenschap);
 • Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen (Franse Gemeenschap).
--- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO van 21/12/2006
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker
323.00.00 Beheer van gebouwen en dienstboden +1 % Minimumbezoldigingen (niet van toepassing op de dienstboden) - CAO van 24/09/2007
+2,7 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

 • Beschutte werkplaatsen;
 • Sociale werkplaatsen: productiepersoneel.
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+1,59 % Minimumbezoldigingen voor Kaderfuncties (Waalse Gewest) - CAO van 24/01/2007
  Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest - Sector die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO van 15/12/2008