Loonaanpassingen op 1 oktober 2008

11.10.2010

  Augustus 2008 September 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 112,18 112,36 +0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,88 111,15 +0,27
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,73 110,97  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +25 EUR Gemiddeld minimum maandinkomen (Interprofesioneel akkoord 2007-2008)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 16/01/2008
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +2,78 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,08 EUR (38u/w) Minimumlonen, gewaarborgd minimumloon en vergoedingen van de industriële leerlingen - Nationaal akkoord 2007-2008
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,08 EUR (38u/w) Minimumlonen, gewaarborgd minimumloon en vergoedingen van de industriële leerlingen - Nationaal akkoord 2007-2008
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,97 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting
--- Aanpassing van de vergoedingen voor industriële leerlingen
125.01.00 Bosontginningen +1,3 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,3 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +1,3 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,3 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +1,19 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +1,19 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +1,19 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +1,19 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +1,19 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,18 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +1,18 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +1,18 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - Rijdend personeel +5,1 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - rijdend en niet-rijdend personeel, de garagepersoneel uitgezonderd +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Chauffeurs +25 EUR Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Interprofessioneel akkoord 2007-2008)
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - rijdend en niet-rijdend personeel, de garagepersoneel uitgezonderd +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
143.00.00 Zeevisserij +2,437 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,3 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +13,17 EUR Gewaarborgde minimum maandwedden - CAO 24/09/2007
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +2,78 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf  ---  Aanpassing van de forfaitaire daglonen 
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
310.00.00 Banken --- Aanpassing van de studentenlonen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 117,17% gebracht)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 148,59% gebracht)
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques
323.00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden +0,5 % Minimum bezoldigingen (de dienstboden uitgezonderd) - CAO van 24/09/2007
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 117,17% gebracht)
327.01.00   Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsideerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel  ---  Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie --- Aanpassing van schaal 24 omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenchap - Productiepersoneel  ---  Aanpassing van het GMMI omwille van de verhoging van 25 EUR voor het GGMMI van de NAR 
 
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 117,17% gebracht)
329.02.00 Socio-culturele sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 148,59% gebracht)
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +1 % Effectieve bezoldigingen - CAO 10/03/2008
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.10 Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector - Sector "Milieux d'accueil d'enfants" (franstalig) --- Nieuwe basisbarema's - CAO 18/09/2006
332.00.20 Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector"Services d'aide aux justiciables et services d'aide aux détenus" (franstalig) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
 Centra voor levens- en gezinsvragen (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel)  + 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon
 Centra voor levens- en gezinsvragen (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel)  + 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon