Loonaanpassingen op 1 april 2008

16.09.2008

  Februari 2008 Maart 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,62 110,42 +0,80
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,71 109,32 +0,61
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,73 108,33  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +2,11 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 19/06/2007
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +0,05 EUR Minimumlonen - CAO 18/04/2007
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +0,05 EUR Minimumlonen - CAO 18/04/2007
113.03.00 Vuurvaste producten +0,05 EUR Minimumlonen - CAO 18/04/2007
114.00.00 Steenbakkerij twee keer
+0,5 %
Minimum- en effectieve lonen (er zijn twee indexschijven overschreden)
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +0,5 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies, bestaanszekerheidsuitkeringen - CAO 24/04/2007
+2 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen, ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108,33 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen -  vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,651 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +1,35881 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, vergoeding voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,05 EUR

Minimumlonen - CAO 12/04/2007

+1,35 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,35 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +1,35 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,36 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00  Handel in brandstoffen ---  Aanpassing forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +1,46 % Minimum- en effectieve lonen, uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +1,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +1,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +1,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +1,46 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 2de maandag van de maand
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,45 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +1,45 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 26/03/2007
+1,45 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden --- Aanpassing ARAB- en verblijfsvergoedingen en vergoeding voor nachtarbeid voor het rijdend personeel
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel +1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 16/10/2007
 --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding - CAO 16/10/2007 
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden --- Aanpassing ARAB- en verblijfsvergoedingen en vergoeding voor nachtarbeid voor het rijdend personeel
143.00.00 Zeevisserij +2,5949 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,35 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1e dag van de betaalperiode
150.00.00 Gewoon pottengoed in potaarde +2 % Minimum- en effectieve lonen
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +2,11 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Erkende controleorganismen +3,1 % Minimum- en effectieve wedden
+0,65 % Minimumwedden -  CAO 25/06/2007
+0,65 % Effectieve wedden voor de ondernemingen die geen eigen loonbarema toepassen of voor de ondernemingen die enkel de nationale minimum weddeschalen toepassen - CAO 25/06/2007
+0,4 % Effectieve wedden voor de ondernemingen die een eigen loonbarema toepassen - CAO 25/06/2007
302.00.00 Hotelbedrijf --- Aanpassing van de lonen voor het personeel op bedieningsgeld
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers in dienst getreden vóór 1/5/1988
303.02.00 Verdeling van films +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 27/06/2007
+4,94 EUR Minimum- en effectieve wedden - CAO 27/06/2007
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+0,0499 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 10/10/2007
+8 EUR Minimum- en effectieve wedden - CAO 10/10/2007
330.03.00 Tandprothesen --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 10/03/2008