Loonaanpassingen op 1 juni 2008

06.11.2008

  April 2008 Mei 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 110,67 111,66 +0,99
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,49 110,20 +0,71
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108,84 109,43  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 13/03/2007
+1 % Minimum- en effectieve lonen
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.03.00 Vuurvaste producten +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
 +0,5 % Minimum- en effectieve lonen (er zijn twee indexschijven overschreden)
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 109,43 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimumloon en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00  Edele metalen +1,29 % Minimum en effectieve lonen (saldo van de 5 % - CAO van 21/06/2007)
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
 --- Aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 114,87 % gebracht)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 145,68 % gebracht)
322.01.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 114,87 % gebracht)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 114,87 %  gebracht)
329.02.00 Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het  Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (de basisbarema's worden op 145,68 % gebracht)
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema's worden op 102 % gebracht)