Loonaanpassingen op 1 augustus 2008

30.07.2008

  Juni 2008 Juli 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 112,28 112,87 +0,59
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,62 111,22 +0,60
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 109,91 110,38  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 

 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf  +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 29/11/2007
    +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven en in de ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie - CAO 29/11/2007 
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,38 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 2de maandag van de maand
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - vanaf de 1e dag van de betaalperiode
150.00.00 Gewoon pottengoed in potaarde +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel  +8 EUR (prorata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden en GMMI in de ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen - Sectoraal akkoord 2007-2008
    +10 EUR (prorata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden en GMMI in de ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen - Sectoraal akkoord 2007-2008
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +10 EUR (prorata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden en GMMI - Sectoraal akkoord 2007-2008
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
216.00.00 Notarisbedienden +5,2223 % Jaarlijkse premie 
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers in dienst getreden vóór 1/5/1988 
303.02.00 Verdeling van films +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
303.04.00 Technische filmbedrijvigheid +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen