Loonaanpassingen op 1 juni 2019

03.07.2019

April 2019 Mei 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,91 108,93 +0,02
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,98 108,89 -0,09
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,65 106,74

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,74 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
+0,8% Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2019-2020
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
202.00.00 (202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van de jaarlijkse koopkrachtpremie
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een eenmalige premie
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,74 % Percentage toe te passen op het barema
329.02.00

Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest:

- socio-professionele

invoegorganismen (Franse Gemeenschapscommissie);

- Samenlevingsopbouw (Franse Gemeenschapscommissie).

--- Toekenning van een eenmalige premie

330.01.50

330.02.00

330.04.00

Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheid, hulp aan rechtzoekenden, wijkgezondheidscentra en andere ambulante diensten die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van een eenmalige premie

330.01.10

330.01.20

330.01.40

330.01.50

330.02.00

330.04.00

Bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, revalidatiecentra die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de diensten voor voortgezette en palliatieve zorgen gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van een eenmalige premie
332.00.20 Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, dienten voor geestelijke gezondheidzorg, centra voor tele-onthaal, actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van een eenmalige premie

340.00.00

Orthopedische technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques